Legea nr. 351/2006 – Consiliul National al Tineretului din Romania

LEGE nr.351/ 2006
din 21 iulie 2006
privind infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului National al
Tineretului din Romania
publicat in M.Of. nr. 643/26 iul. 2006

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. 1. – (1) Se infiinteaza Consiliul National al Tineretului din
Romania, denumit in continuare CNTR, persoana juridica de drept privat,
de utilitate publica, neguvernamentala si fara scop patrimonial.

(2) CNTR isi desfasoara activitatea in baza prevederilor prezentei
legi, a statutului propriu si a legislatiei in vigoare.

(3) CNTR este forul national care reprezinta principalul partener de
tineret neguvernamental in raport cu autoritatile si institutiile
administratiei publice cu atributii in domeniul politicii de tineret.

Art. 2. – (1) Membru al CNTR poate fi orice federatie de tineret de
nivel national sau judetean, orice structura asociativa neguvernamentala
de tineret de nivel judetean, precum si cate o organizatie de tineret
din cadrul fiecarui partid politic parlamentar sau care este recunoscuta
ca reprezentanta a acestuia in domeniul tineretului.

(2) Sunt considerate ca fiind de nivel national:
a) structurile neguvernamentale de tineret care au filiale in cel
putin 9 judete;
b) organizatiile de tineret ale partidelor politice care au filiale
in cel putin 21 de judete;
c) federatiile studentesti care au filiale in cel putin 5 centre
universitare;
d) organizatiile de tineret ale minoritatilor nationale care au
filiale in cel putin 5 judete.

(3) Sunt considerate ca fiind de nivel judetean structurile
asociative de tineret infiintate prin hotarare judecatoreasca in judetul
respectiv si ai caror membri provin din municipiul resedinta de judet si
din cel putin alte doua localitati ale judetului.

Art. 3. – (1) Sediul CNTR se afla in municipiul Bucuresti.

(2) Regia Autonoma “Administratia Patrimoniului Protocolului de
Stat” va asigura un spatiu corespunzator pentru desfasurarea
activitatilor CNTR, in termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a
prezentei legi.

Art. 4. – (1) Scopul principal al CNTR este acela de a stimula
participarea tineretului la viata sociala, economica, politica,
culturala si sportiva a tarii, precum si de a sustine si a promova
interesele comune ale membrilor sai la nivel national si international.

(2) CNTR are urmatoarele obiective principale:
a) sa reprezinte interesele membrilor sai in relatiile cu
institutiile publice cu responsabilitati in problematica tineretului,
precum si in cele cu alte structuri nationale sau internationale;
b) sa colaboreze cu autoritatea guvernamentala in domeniu pentru
realizarea obiectivelor de interes national;
c) sa sprijine programele si proiectele structurilor asociative
neguvernamentale de tineret sau pentru tineret si sa deruleze programe
si proiecte proprii in folosul tineretului;
d) sa sprijine dezvoltarea si consolidarea fenomenului asociativ din
Romania;
e) sa contribuie la elaborarea si implementarea politicii nationale
in domeniul tineretului;
f) sa contribuie la identificarea si solutionarea problemelor
specifice de interes national pentru generatia tanara;
g) sa promoveze politici de recunoastere a importantei rolului si
locului tinerei generatii in cadrul societatii.

Art. 5. – (1) CNTR are urmatoarea structura organizatorica:
a) Camera nationala, formata din:

1. structuri asociative neguvernamentale de tineret, care
indeplinesc conditiile minimale pentru a fi considerate de nivel
national;

2. organizatii de tineret din cadrul fiecarui partid politic
parlamentar sau care sunt recunoscute ca reprezentante ale acestuia in
domeniul tineretului;
b) Camera judeteana, formata din consiliile judetene ale
structurilor asociative neguvernamentale de tineret.

(2) Consiliile judetene ale structurilor asociative neguvernamentale
de tineret sunt constituite din organizatiile de tineret prevazute la
art. 2 alin. (3).

(3) Varsta maxima pana la care o persoana poate ocupa o functie de
conducere in cadrul structurilor alese este de 35 de ani.

Art. 6. – (1) CNTR are urmatoarele organe de conducere:
a) Forumul national, format din cate un reprezentant al fiecarei
structuri membre a CNTR;
b) Consiliul director, ales de Forumul national, format din:

1. presedinte, ales din randul reprezentantilor structurilor
asociative neguvernamentale de nivel national;

2. secretar general, ales din randul reprezentantilor structurilor
asociative neguvernamentale de nivel national;

3. 6 vicepresedinti, alesi dupa cum urmeaza:

* 4 reprezentanti din partea organizatiilor de tineret ale
partidelor politice parlamentare;
* un reprezentant din partea organizatiilor de tineret ale
minoritatilor nationale;
* un reprezentant al Camerei judetene.

4. 9 membri alesi dupa cum urmeaza:

* 2 reprezentanti ai Camerei judetene;
* un reprezentant din partea organizatiilor de tineret
apartinand sau agreate de partidele politice parlamentare;
* 2 reprezentanti din partea minoritatilor nationale;
* 4 reprezentanti din partea structurilor asociative
neguvernamentale de tineret de nivel national.

(2) Statutul CNTR este elaborat de Consiliul director si aprobat de
Forumul national.

Art. 7. – (1) Fondurile necesare functionarii CNTR se prevad anual,
distinct, prin legea bugetului de stat, la titlul “Transferuri”, pe baza
proiectului de buget inaintat de acesta.

(2) Alte surse de finantare pot proveni din donatii, legate,
sponsorizari, subventii de la autoritatile si institutiile
administratiei publice centrale si locale, precum si din venituri
realizate din activitati proprii sau din colaborari, desfasurate conform
legii.

Art. 8. – La elaborarea politicilor guvernamentale in domeniul
tineretului, Guvernul Romaniei, prin institutiile sale abilitate, are
obligatia de a consulta CNTR.

Art. 9. – CNTR are obligatia de a publica, in extras, si in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, raportul anual si bilantul
contabil.

Art. 10. – (1) Prezenta lege intra in vigoare la 30 de zile de la
data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(2) La data intrarii in vigoare a prezentei legi orice dispozitie
contrara se abroga.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea
prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei,
republicata.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VACAROIU

Bucuresti, 21 iulie 2006.
Nr. 351.