Solicitări Legea 544 / Petiţii

Cerere de informaţii de interes public

Prin informaţie de interes public se întelege orice informaţie care priveşte activităţile sau rezultă din activităţile unei autorităţi publice sau instituţii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informaţiei. (art. 2. , lit. b din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public).

Conform prevederilor art. 6, alin (3) din Legea nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, solicitarea în scris a informaţiilor de interes public cuprinde următoarele elemente:

a) autoritatea sau instituţia publică la care se adresează cererea;

b) informaţia solicitată, astfel încât să permită autorităţii sau instituţiei publice identificarea informaţiei de interes public;

c) numele, prenumele şi semnătura solicitantului, precum şi adresa la care se solicită primirea răspunsului.

Pentru a facilita primirea de către dumneavoastră a unui răspuns cât mai prompt, vă rugăm să descărcaţi formularul ataşat şi să-l trimiteţi la email  djst.valcea@mts.ro sau pe adresa D.J.S.T. Vâlcea: str Nicolae Bălcescu, nr. 24, Rm. Vâlcea.

 Petiţii

Prin petiţie se înţelege cererea, reclamaţia, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poştă electronică, pe care un cetăţean sau o organizaţie legal constituită o poate adresa autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, companiilor şi societăţilor naţionale, societăţilor comerciale de interes judeţean sau local, precum şi regiilor autonome, denumite în continuare autorităţi şi instituţii publice. (art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor cu modificările ulterioare).

Conform prevederilor OUG nr. 27/ 2002 privind activitatea de soluţionare a petiţiilor cu modificările şi completările ulterioare, petiţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare a petiţionarului nu se iau în considerare şi se clasează.

Pentru a facilita primirea de către dumneavoastră a unui răspuns cât mai prompt, vă rugăm să descărcaţi formularul ataşat şi să-l trimiteţi la email  djst.valcea@mts.ro sau pe adresa DJST Vâlcea: str Nicolae Bălcescu, nr 24, Rm Vâlcea.

 

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

în cadrul activității de soluționare a petițiilor

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Tineretului și Sportului și implicit Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Vâlcea are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră în momentul depunerii/transmiterii unei petiții.

Scopul folosirii datelor personale furnizate (nume și prenume, adresă de corespondență, adresă de e-mail/telefon) este soluționarea petiției dumneavoastră sau, dacă e cazul, a transmiterii spre soluționare instituției sau autorității competente.

Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele personale (nume și prenume, adresă de corespondență sau adresă de e-mail sau nr. de telefon), acestea fiind necesare în vederea comunicării unui răspuns către dumneavoastră.

Informaţiile furnizate sunt destinate utilizării acestora de către minister/djst în vederea soluționării petiției şi sunt comunicate numai compartimentelor din cadrul ministerului competente a formula un răspuns la petiţia dumneavoastră sau, dacă este cazul, instituțiilor sau autorităților publice.

Refuzul dumneavoastră de a permite folosirea datelor personale furnizate determină imposibilitatea soluționării petiției.

În cazul în care petiția dumneavoastră nu intră în competența ministerului/djst-ului, aceasta va fi transmisă instituției sau autorității competente, urmând să fiți informat în acest sens.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor şi de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată şi înregistrată la registratura Ministerului Tineretului și Sportului (str. Vasile Conta nr. 16, sector 2, Bucureşti) sau la registratura Direcției Județene pentru Sport și Tineret Vâlcea (Bulevardul Nicolae Bălcescu nr.24, Râmnicu Vâlcea).

De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

Datele dumneavoastră pot fi transferate altor instituţii publice doar în vederea comunicării unui punct de vedere şi/sau soluţionării petiţiei dumneavoastră.

CERERE-TIP- Legea 544

CERERE-TIP-petitie – model

RECLAMATIE ADMINISTRATIVA 1

http://djstvalcea.ro/wp-content/uploads/2019/09/RECLAMATIE-ADMINISTRATIVA-1-.doc

RECLAMAtIE ADMINISTRATIVA 2

http://djstvalcea.ro/wp-content/uploads/2019/09/RECLAMAtIE-ADMINISTRATIVA-2.doc