Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret

GUVERNUL ROMANIEI

Hotararea 141 din 23 februarie 2010 (Hotararea 141/2010)

privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Sport si Tineret

Publicat in Monitorul Oficial 137 din 2 martie 2010 (M. Of. 137/2010)

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 27 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului,

avand in vedere dispozitiile art. 42 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor, cu modificarile si completarile ulterioare,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. 1. – Se infiinteaza Autoritatea Nationala pentru Sport si Tineret, numita in continuare Autoritate, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.

Art. 2. – Sediul Autoritatii este in municipiul Bucuresti, str. Vasile Conta nr. 16, sectorul 2.

Art. 3. –

(1) In domeniul tineretului, Autoritatea are urmatoarele atributii specifice:

a) colaboreaza cu structurile de si pentru tineret, legal constituite, si le sprijina, in vederea atingerii obiectivelor cuprinse in programele sale;

b) sprijina formarea, pregatirea si perfectionarea profesionala in domeniul tineretului in mod direct, prin institutiile aflate in subordinea sa sau in colaborare cu institutii si organisme de specialitate din tara si din strainatate;

c) elaboreaza, deruleaza si implementeaza proiecte si programe interne si internationale stabilite si aprobate de ministrul educatiei, cercetarii, tineretului si sportului si organizeaza activitati de profil cu caracter national si international, asigurandu-se in acest fel participarea directa si pe baza de reciprocitate la manifestari similare peste hotare;

d) infiinteaza centre de tineret noi ori prin amenajarea spatiilor si imobilelor neutilizate din domeniul public al statului sau aflate in administrarea institutiilor din subordinea sa, cu avizul conform al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului;

e) elaboreaza si implementeaza planul de reabilitare si de extindere a centrelor de agrement si elaboreaza regulamentul privind organizarea, functionarea si administrarea acestora;

f) elaboreaza metodologia privind repartizarea locurilor in taberele studentesti si eliberarea biletelor de tabara, precum si criteriile de eligibilitate a participantilor;

g) elaboreaza si implementeaza planul de extindere si dezvoltare a retelei caselor de cultura ale studentilor; coordoneaza si monitorizeaza buna desfasurare a activitatilor specifice caselor de cultura ale studentilor si Complexului Cultural Sportiv Studentesc “Tei” din Bucuresti;

h) sprijina formarea, pregatirea si perfectionarea profesionala a studentilor si tinerilor, editeaza, produce si difuzeaza materiale de specialitate, cuprinzand informatii utile tinerilor, precum si institutiilor si structurilor asociative studentesti implicate in activitatea de tineret;

i) organizeaza, cu aprobarea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, direct sau prin institutiile din subordine, tabere sociale si tematice pentru tineri;

j) acrediteaza, in vederea colaborarii, persoane juridice si fizice pentru organizarea de tabere pentru copii, studenti si tineri;

k) organizeaza evenimente in vederea promovarii programelor de tineret;

l) realizeaza, gestioneaza si actualizeaza baza de date privind starea tineretului, structurile neguvernamentale de si pentru tineret si institutiile cu preocupari in domeniu, precum si informatiile solicitate de tineri si de structurile neguvernamentale de si pentru tineret;

m) initiaza si organizeaza schimburi de experienta, dezbateri, simpozioane, sesiuni de comunicari si alte tipuri de reuniuni de natura sa asigure optimizarea schimbului de informatii dintre institutiile, structurile neguvernamentale de si pentru tineret si alte persoane fizice sau juridice implicate in politica de tineret;

n) faciliteaza accesul tinerilor la programe si proiecte specializate pentru dezvoltarea unor abilitati si competente complementare celor oferite in cadrul sistemului de invatamant;

o) fundamenteaza si elaboreaza studii si cercetari, analize si prognoze privind problemele elevilor, studentilor si tinerilor din institutiile aflate in subordine ori in coordonare, prin mijloace proprii sau in colaborare cu persoane juridice ori fizice autorizate.

(2) Finantarea actiunilor de tineret se poate face din venituri realizate prin derularea de programe si actiuni specifice, din donatii si sponsorizari, precum si din fondurile alocate de la bugetul de stat in acest scop, potrivit reglementarilor in vigoare.

(3) In domeniul sportului, Autoritatea are urmatoarele atributii specifice:

a) elaboreaza si sustine strategia generala a organizarii si dezvoltarii activitatii sportive si reprezinta interesele statului in raport cu federatiile sportive nationale;

b) elaboreaza normele generale de folosire a mijloacelor materiale aflate in administrarea sa si a mijloacelor financiare pentru activitatea sportiva, care provin din alocatii de la bugetul de stat;

c) colaboreaza cu ministerele si cu celelalte autoritati ale administratiei publice centrale si locale, cu institutiile de cercetare si cu unitatile de invatamant si sanitare de specialitate pentru organizarea si dezvoltarea educatiei fizice si sportului;

d) conlucreaza cu Comitetul Olimpic si Sportiv Roman in finantarea si derularea programelor privind pregatirea si participarea sportivilor romani la jocurile olimpice, precum si pentru promovarea valentelor educative ale olimpismului;

e) controleaza mentinerea destinatiei bazelor sportive din domeniul public sau privat al statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale, precum si a celor care au apartinut domeniului public si au intrat in circuitul privat dupa anul 1989; supravegheaza mentinerea destinatiei bazelor si/sau a instalatiilor sportive care au apartinut domeniului public sau privat al statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale si care ulterior au fost dobandite ca active patrimoniale destinate activitatii sportive sau vandute catre societatile comerciale;

f) autorizeaza afilierea federatiilor sportive nationale la federatiile sportive internationale de profil si la alte foruri continentale sau mondiale, precum si afilierea tuturor organizatiilor cu profil sportiv la forurile internationale de specialitate;

g) supravegheaza si controleaza respectarea de catre structurile sportive a dispozitiilor legale in vigoare si a prevederilor cuprinse in statutele si in actele de constituire a acestora;

h) organizeaza sau sprijina, potrivit legii, formarea, pregatirea profesionala si perfectionarea specialistilor din domeniul sportului, conlucrand in acest scop cu institutiile si organismele de specialitate din tara si din strainatate;

i) elaboreaza si duce la indeplinire, in colaborare cu autoritatile administratiei publice locale, planurile de construire si de modernizare a bazelor si instalatiilor sportive, in vederea dezvoltarii sportului de performanta de interes national si international; propune avizarea normativelor tehnice in materie de baze si instalatii sportive;

j) recunoaste sau revoca, potrivit legii, existenta unei structuri sportive prin inscrierea, respectiv radierea acesteia din Registrul sportiv;

k) avizeaza constituirea structurilor sportive, inclusiv inscrierea ca persoane juridice a cluburilor sportive profesioniste organizate ca societati comerciale sportive pe actiuni, respectiv retrage avizul de functionare a acestora;

l) elaboreaza criteriile de acordare si propune spre atribuire de catre ministrul educatiei, cercetarii, tineretului si sportului distinctiile si titlurile sportive, altele decat cele stabilite prin lege;

m) sprijina organizarea si promovarea cercetarii stiintifice si asistentei medicale in domeniul sportiv;

n) propune ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului autorizarea desfasurarii pe teritoriul Romaniei a campionatelor mondiale, europene si regionale si participarea reprezentativelor nationale la campionatele mondiale si europene organizate in strainatate, precum si la campionatele regionale;

o) promoveaza masurile de prevenire, control si reprimare a folosirii substantelor interzise si a metodelor neregulamentare destinate sa mareasca in mod artificial capacitatea fizica a sportivilor sau sa modifice rezultatele competitiilor;

p) adopta masuri pentru prevenirea si combaterea violentei la manifestarile sportive;

q) reprezinta interesele statului in diferite organe si organisme sportive internationale, pe baza mandatului acordat de ministrul educatiei, cercetarii, tineretului si sportului; negociaza si incheie acorduri, intelegeri, protocoale si alte documente de colaborare in domeniul sportului cu organisme de specialitate din alte tari, pe baza prevederilor legale in vigoare;

r) colaboreaza cu celelalte organe ale administratiei publice centrale si locale pentru sustinerea sportului pentru toti, de performanta si pentru persoane cu dizabilitati, asigurarea unei eficiente sporite pe linia supravegherii si controlului, exercitarii autoritatii disciplinare, formarii si perfectionarii specialistilor din domeniul sportului, pentru corelarea finantarii activitatii sportive, prevenirea violentei in sport si combaterea dopajului;

s) organizeaza evenimente in vederea promovarii programelor de sport;

s) repartizeaza bugetul afectat activitatii sportive pentru activitatea proprie si cea a unitatilor din subordinea sa, pentru federatiile sportive nationale, in baza contractelor de finantare a obiectivelor si programelor sportive ale acestora, si pentru premierea performantelor deosebite obtinute la competitiile sportive internationale oficiale, pe baza aprobarii date de ministrul educatiei, cercetarii, tineretului si sportului.

(4) In indeplinirea rolului si a obiectivelor sale in domeniul absorbtiei fondurilor europene, Autoritatea are urmatoarele atributii specifice:

a) gestioneaza fonduri publice si fonduri atrase de la organisme finantatoare interne sau internationale, pe care le aloca pentru sustinerea initiativelor tinerilor si ale structurilor neguvernamentale de si pentru tineret, prin selectie competitiva de proiecte desfasurata in conditiile legii;

b) acceseaza fonduri structurale destinate sustinerii politicilor de coeziune in domeniul tineretului, cu respectarea metodologiei specifice, in calitate de beneficiar sau partener, in conditiile legii.

Art. 4. –

(1) Structura organizatorica a Autoritatii, formata din directii generale si directii, este prevazuta in anexa nr. 1.

(2) In cadrul structurii organizatorice, cu avizul conform al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului, prin ordin al presedintelui Autoritatii, se pot organiza servicii, birouri, compartimente sau colective temporare si se poate stabili numarul total al posturilor, numarul posturilor de conducere si numarul posturilor de executie, in conditiile legii, cu respectarea numarului de posturi aprobat.

(3) Personalul Autoritatii este compus din demnitari si persoane asimilate acestora, functionari publici si personal contractual.

Art. 5. –

(1) Numarul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Autoritatii este de 202, exclusiv demnitarii, iar pentru unitatile subordonate acesteia este de 4.601.

(2) Atributiile, sarcinile si raspunderile individuale ale personalului din aparatul propriu al Autoritatii se stabilesc prin fisa postului, in conformitate cu structura organizatorica prevazuta in anexa nr. 1, prin regulamentul de organizare si functionare al Autoritatii, aprobat prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului, la propunerea presedintelui Autoritatii.

(3) Statul de functii pentru aparatul propriu al Autoritatii se aproba prin ordin al presedintelui, cu avizul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.

(4) Incadrarea si salarizarea personalului se fac potrivit prevederilor aplicabile personalului din administratia publica centrala.

Art. 6. –

(1) Autoritatea este condusa de un presedinte cu rang de secretar de stat, ajutat de 2 vicepresedinti cu rang de subsecretar de stat, numiti prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului.

(2) Presedintele Autoritatii reprezinta Autoritatea in raporturile cu celelalte autoritati publice, cu organisme si organizatii, precum si cu celelalte persoane juridice si fizice din tara si din strainatate.

(3) Presedintele Autoritatii este ordonator secundar de credite.

(4) Presedintele si vicepresedintii Autoritatii se subordoneaza ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului si indeplinesc atributiile stabilite prin ordin al acestuia.

(5) In exercitarea atributiilor sale, presedintele Autoritatii emite ordine si instructiuni.

Art. 7. –

(1) Autoritatea are un secretar general, inalt functionar public, numit in conditiile legii.

(2) Secretarul general este subordonat presedintelui Autoritatii si indeplineste atributiile prevazute de lege, de regulamentul de organizare si functionare si alte atributii stabilite prin ordin al acestuia.

(3) Secretarul general asigura stabilitatea functionarii Autoritatii, continuitatea conducerii si realizarea legaturilor functionale dintre structurile Autoritatii.

(4) Secretarul general indeplineste atributiile si responsabilitatile prevazute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 8. – Presedintele Autoritatii poate delega unele dintre atributiile sale vicepresedintelui sau altei persoane desemnate, in limitele prevazute de lege.

Art. 9. –

(1) La nivelul Autoritatii pot functiona consilii consultative pe probleme de tineret si sport.

(2) Infiintarea, desfiintarea, competentele si componenta acestor consilii se stabilesc prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului, la propunerea presedintelui Autoritatii.

Art. 10. –

(1) Unitatile aflate in subordinea Autoritatii pot inchiria spatii pentru necesitati proprii si pot inchiria, cu aprobarea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, la randul lor, spatii unor operatori economici, asociatii sau fundatii ori pot da in folosinta gratuita a altor institutii de utilitate publica spatii situate in imobilele proprietate publica sau privata a statului, in care isi desfasoara activitatea si pe care le administreaza, in conditiile legii.

(2) Veniturile rezultate din inchirierea bunurilor prevazute la alin. (1) se vor retine si gestiona potrivit legii.

Art. 11. –

(1) Unitatile cu personalitate juridica din subordinea Autoritatii si sursele de finantare a acestora sunt prevazute in anexa nr. 2.

(2) Structura organizatorica, statele de functii si numarul de posturi ale unitatilor din subordinea Autoritatii se aproba prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului, la propunerea presedintelui Autoritatii.

(3) Persoanele care indeplinesc functii de conducere ale unitatilor cu statut de servicii publice deconcentrate din subordinea Autoritatii se numesc, in conditiile legii, prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului.

(4) Conducerea celorlalte unitati din subordinea Autoritatii care nu au statut de servicii publice deconcentrate este asigurata de un director, numit in conditiile legii, prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului.

Art. 12. – Autoritatea are in dotare un parc auto cu un consum de carburanti, stabilite potrivit dispozitiilor legale in vigoare.

Art. 13. – Preluarea in cadrul Autoritatii a personalului provenit din activitatea de tineret si sport pe functii, in limita numarului de posturi aprobat si in noua structura organizatorica, cu stabilirea drepturilor salariale aferente, se realizeaza in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecarei categorii de personal.

Art. 14. – Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemneaza:

—————

Ministrul educatiei, cercetarii, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Mihai Constantin Seitan

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vladescu

Bucuresti, 23 februarie 2010.

Nr. 141.

ANEXA Nr. 1*)

STRUCTURA ORGANIZATORICA

a Autoritatii Nationale pentru Sport si Tineret

___________

*)Anexa nr. 1 este reprodusa in facsimil.

+————————+ Numar maxim de posturi:

| PRESEDINTE | 202, exclusiv demnitarii

+————————+

| Cabinet presedinte |

+———–+————+

|

+————————–+ | +————————————–+

| Vicepresedinte +——-+——-+ Vicepresedinte |

+————————–+ | +————————————–+

+————————–+ | +————————————–+

|Biroul Audit Public Intern+——-+——-+ Biroul Comunicare si Relatii Publice |

+————————–+ | +————————————–+

+————————–+ | +————————————–+

| Directia Generala +——-+——-+ Directia Relatii Internationale si |

| Pentru Sport | | |Gestionare a fondurilor nerambursabile|

+————+————-+ | +————————————–+

| +——————————————————————+

| | +———–+————+

| | +———-+ Secretar General |

| +———————-+ | +———–+————+

| +———+——–+ | | +———–+————+

| |Directia Generala | | | | Directia Generala |

| | pentru Tineret | | | | Economica |

| +———+——–+ | | +———–+————+

+———+ +———-+ | | +————–+

+——————–+ | +——————+ | +———+——–+ +———+——–+ +————————+ |

| Directia Programe | | |Directia Informare| | |Directia Strategii| |Directia Juridica,| | Directia Buget, | |

| pentru Structuri +-+ |si Programe pentru+-+ |si Politici pentru| |Control si Resurse| |Financiar-Contabilitate +-+

| Sportive | | | Tineret | | | Tineret | | Umane | | si Patrimoniu | |

+——————–+ | +——————+ | +——————+ +——————+ +————————+ |

+——————–+ | +——————+ | +————————+ |

|Directia Statistica,| | | Directia Tabere +-+ | Directia Logistica, +-+

| Registrul Bazelor +-+ | pentru Tineret | | |Achizitii si Secretariat|

| Sportive si | | +——————+ | +————————+

| Registrul Sportiv | | +——————+ |

+——————–+ | |Directia Programe +-+

+——————–+ | | pentru Studenti |

| Directia Programe | | +——————+

| ale institutiilor +-+

|publice pentru Sport|

+——————–+

Rezultate anunt angajare

Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Vâlcea, judeţul Vâlcea, a organizat concurs de recrutare în zilele de : 13.06.2017, ora 10,00 -proba scrisă,iar pe data de 14.06.2017, ora 10,00 – proba practica. In attac-ment se pot gasi rezultatele concursului.

Andreea Bîlă a fost declarată sportivul anului!

Într-un cadru festiv şi o atmosferă deosebită, Direcţia Judeţeană de Sport şi Tineret Vâlcea a găzduit, la Grand Hotel Sofianu, o nouă ediţie a Galei Sportului Vâlcean, sub privirile multor invitaţi. Au fost laolaltă sportivi, antrenori, oameni de sport dar şi politicieni şi de la putere şi din opoziţie, oameni care și-au dorit sa trăiască pe viu premierea celor mai buni sportivi ai anului 2011.

Pe primele zece locuri s-au situate în mare parte sportivii de la secția de karate a CS Chimia. Cinci dintre cele zece poziţii ale clasamentului au fost ocupate de reprezentanţi ai acestui sport, printre aceștia fiind şi Andreea Bîlă, cea care a nul acesta a fost desemnată SPORTIVUL ANULUI în judeţul Vâlcea.

Pe podiumul celor zece s-au aflat și handbalistele de la Oltchim Râmnicu Vâlcea, care în 2011 au cucerit un nou titlu naţional al României şi s-au calificat în grupele principale ale Ligii Campionilor şi de Nicolae Stanciu, tot de la karate.

Tot între primii zece şi-au mai făcut loc doi reprezentanţi ai atletismului şi doi reprezentanţi ai halterelor. De menţionat este faptul că şi fostul preşedinte al formaţiei vâlcene, Ioan Gavrilescu, a fost premiat pentru întreaga activitate.

Agenda acțiunilor sportive

Lu Aug 28 @08:00 – 05:00
Cupa Hard Enduro
Lu Aug 28 @08:00 – 05:00
Cupa Valcii
Ma Aug 29 @08:00 – 05:00
Cupa Valcii
Mi Aug 30 @08:00 – 05:00
Cupa Sen Sport Editia a II – a
Mi Aug 30 @08:00 – 05:00
Cupa Valcii
Jo Aug 31 @08:00 – 05:00
Cupa Montaniardului Editia a V – a
Jo Aug 31 @08:00 – 05:00
Cupa Valcii
Vi Sep 01 @08:00 – 05:00
Cupa Valcii
Sâ Sep 02 @08:00 – 05:00
Cupa Aditen
Sâ Sep 02 @08:00 – 05:00
Cupa Valcii

Comunicat de presă

Deseori cand ne aflam intr-o situatie dificila ne dorim sa o depasim cat mai curand posibil. Pentru asta facem tot ce ne sta in putinta, pentru ca disconfortul creat de momentul acela sa fie inlaturat.

Ce faci insa atunci cand te afli permanent intr-o situatie dificila si nu ai cale de iesire ? Greu de imaginat, dar si mai greu de gestionat, astfel ca pentru a rezolva temporar situatiile in care se afla familiile cu probleme sociale, dar mai ales pentru a oferi putina bucurie copiilor aflati in astfel de situatii, Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Valcea, impreuna cu Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Valcea, se straduiesc sa aduca un zambet pe fata copiilor defavorizati, oferindu-le un sejur la Marea Neagra.

In perioada 22.08.2017-27.08.2017, un grup de 48 de copii, vor merge sa simta briza marii si sa se bucure de soare in Centrul de Tineret 2 Mai, aflat in adminisatrarea Directiei Judetene pentru Sport si Tineret Constanta.

Si pentru ca tabloul sa fie complet, D.J.S.T. Valcea s-a gandit si la copiii cu dizabilitati, deoarece si acestia vor merge in aceeasi locatie, dar cei 100 de beneficiari, vor avea acest privilegiu din data de 30-08.2017, pana in data de 04.09.2017.
Acestia provin de pe raza judetului Valcea, din Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva Babeni si Asociatia de Terapie in A.D.H.D.

Mentionam faptul ca Ministerul Tineretului si Sportului, se implica activ in viata copiilor si tinertilor defavorizati, alocand de fiecare data sumele de bani necesare unor astfel de proiecte, caruia ii si multumim pentru sprijinul acordat.