România în Mișcare!

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Valcea, cu sprijinul Ministerului Tineretului și Sportului, își dorește să faciliteze accesul la practicarea sportului organizat pentru cetățenii români, indiferent de varstă, gen sau de profilul socioeconomic.

            În acest sens Ministerul Tineretului și Sportului a emis Ordinul nr. 445/2018 privind aprobarea Programului național de utilitate publică “Romania în mișcare”, de interes pentru Direcțiile județene de Sport si Tineret, implicit D.J.S.T. Vâlcea.

Beneficiarii Programului sunt cetățeni din toate categoriile sociale începand cu vârsta de 6 ani, în egală măsura femei și barbati/fete și băieți, din mediul urban și rural, persoane cu oportunități reduse și cu dizabilități.

Programul “România în mișcare” este format din trei subprograme, după cum urmează: “Finanțarea nerambursabilă a structurilor sportive”, concurs de proiecte sportive la nivel județean, “Calendar competițional”, susținerea și dezvoltarea unui calendar competițional școlar adresat elevilor din clasele V-VIII la nivel județean, și “Sport pentru sănătate”, sistem competițional pe probe atipice, neclasice, pe categorii de vârstă, începând cu elevi din clasa I până la persoane cu vârsta de peste 50 de ani, cu finalizare la nivel național.

 

Obiectivele generale ale Programului sunt următoarele:

–  creșterea numărului de participanți din randul populației generale la activități sportive desfășurate în cadrul structurilor sportive din România;

–  creșterea gradului de participare la activități sportive desfășurate în cadrul structurilor sportive din România pentru persoanele din mediul rural, cu oportunități reduse din punct de vedere socioeconomic și cu dizabilități;

–  creșterea numărului de participanți din rândul populației școlare din România la competițiile sportive destinate sistemului școlar;

– creșterea numărului de evenimente și acțiuni cu caracter sportiv de nivel județean;

–  stimularea activităților de voluntariat ca instrument de susținere și promovare a structurilor sportive de la nivel local;

–  creșterea gradului de constientizare a populației cu privire la beneficiile și oportunitățile de practicare a sportului în cadrul structurilor sportive;

–  întărirea capacității structurilor sportive de a selecționa sportivi din rândul tuturor categoriilor de vârstă începand cu 6 ani;

–  diversificarea surselor de finanțare a structurilor sportive din România.

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Vâlcea va elabora propriul regulament de competiții, ținând cont de următoarele elemente:

 1. a) se va urmări atragerea a minimum 5.000 de elevi la nivelul județului, pe parcursul anului;
 2. b) cel putin 60% din numărul total al elevilor participanți vor proveni din localități sub 10.000 de locuitori;
 3. c) se vor organiza competiții pentru minimum 3 ramuri sportive (dintre care 2 sporturi – jocuri sportive și un sport – sport individual, în funcție de tradiție, baza materială, potențialul uman și financiar și de numărul de structuri sportive legal constituite).

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Vâlcea, va organiza și premia câștigătorii etapelor pe centru metodic și faza finală pe județ și va desemna participanții pentru faza finală pe țară, iar premierea câștigătorilor la faza finală pe țară va fi realizată de Ministerul Tineretului și Sportului.

Detalii suplimentare se pot găsi la : http://djstvalcea.ro/romania-in-miscare/

România în mișcare!

Ministerul Tineretului și Sportului – MTS

 

Ordinul nr. 445/2018 privind aprobarea Programului național de utilitate publică “România în mișcare”

Bottom of Form

În conformitate cu art. 20 din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la atribuțiile din domeniul sportului ale direcțiilor de tineret și sport din subordinea Ministerului Tineretului și Sportului,

în conformitate cu art. 51 și 54 din Hotărârea Guvernului nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispozițiilor Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu privire la repartizarea veniturilor destinate activităților sportive derulate de direcțiile pentru tineret și sport, respectiv cu privire la aprobarea programelor sportive de utilitate publică,

în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările și completările ulterioare, în baza căreia se stabilește maniera prin care direcțiile de sport și tineret pot susține finanțarea activităților prevăzute în cadrul Programului Național de Utilitate Publică “România în mișcare”,

în conformitate cu art. 1 lit. o) din Hotărârea Guvernului nr. 311/2003 privind aprobarea înființării pe lângă Ministerul Tineretului și Sportului a unei activități finanțate integral din venituri proprii, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la implementarea programelor sportive naționale prin direcțiile pentru sport și tineret,

în conformitate cu art. 2 lit. o) din Hotărârea Guvernului nr. 776/2010 privind organizarea și funcționarea direcțiilor județene pentru sport și tineret, respectiv a Direcției pentru Sport și Tineret a Municipiului București, în baza căruia acestea pot finanța programe speciale pentru sportivi, secții sau echipe din raza administrativ-teritorială,

în conformitate cu Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu Legea finanțelor publice nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Sport nr. 130/2006 privind finanțarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat și ale asociațiilor pe ramură de sport județene și ale municipiului București, cu modificările ulterioare, care oferă cadrul general privind organizarea schemelor de finanțare nerambursabilă a proiectelor sportive propuse de structuri sportive de drept privat,

în conformitate cu art. 3 alin. (1) lit. d) și art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Tineretului și Sportului, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul tineretului și sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. –

(1) Se aprobă Programul național de utilitate publică “România în mișcare” (Programul).

(2) Programul “România în mișcare” devine al cincilea program de utilitate publică (P5) al Ministerului Tineretului și Sportului în continuarea programelor “Sportul de performanță” (P1), “Sportul pentru toți” (P2), “Întreținerea, funcționarea și modernizarea bazei materiale” (P3) și “Redescoperă oina” (P4).

Art. 2. –

În înțelesul prezentului ordin, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

 1. Sport organizat reprezintă activitățile sportive care au loc în cadrul organizatoric specific structurilor sportive1, spre deosebire de activitățile sportive întreprinse la nivel individual sau de grup ce au loc într-un cadru informal. Programul “România în mișcare” încurajează practicarea sportului în structuri sportive, deoarece acesta este mediul care asigură siguranța practicanților, precum și furnizarea de servicii sportive care respectă standardele de calitate în vederea formării și pregătirii în ramura sportivă dorită.

1 Structură sportivă este aici înțeleasă în sensul art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispozițiilor Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000.

 1. Persoane cu oportunități reduse se referă la:
 2. a)persoanele sau familiile care sunt beneficiare ale unei măsuri de asistență socială din partea statului român în sensul Legii asistenței sociale  292/2011, cu modificările și completările ulterioare;
 3. b)persoanele sau familiile care sunt expuse riscului de excluziune socială în sensul Strategiei naționale privind incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2015-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului  383/2015, care identifică principalele grupuri vulnerabile din România: persoanele sărace; copiii și tinerii lipsiți de îngrijire și sprijin parental; persoanele vârstnice singure sau dependente; romii; persoanele care trăiesc în comunități marginalizate; alte grupuri vulnerabile în sensul prezentat la anexa 1 a aceleiași strategii2.

2 Strategia include și persoanele cu dizabilități, dar a fost preferată definiția strategiei naționale care vizează direct acest grup.

 1. Persoane cu dizabilități este folosit în sensul Strategiei naționale “O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilități” 2016- 2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 655/2016, în care acestea sunt definite drept acele persoane care au deficiențe fizice, mentale, intelectuale sau senzoriale de durată, deficiențe care, în interacțiune cu diverse bariere, pot îngrădi participarea deplină și efectivă a persoanelor în societate, în condiții de egalitate cu ceilalți.
 2. Proiecte sportive se referă la un complex de activități cu caracter sportiv ce vizează inițierea, selecția, pregătirea de sportivi într-o anumită ramură sau disciplină sportivă.

Art. 3. –

Scopul Programului național de utilitate publică “România în mișcare” este de a îmbunătăți accesul la sport organizat pentru cetățenii români, indiferent de vârstă, gen sau de profilul socioeconomic.

Art. 4. –

Obiective generale ale Programului:

 1. creșterea numărului de participanți din rândul populației generale la activități sportive desfășurate în cadrul structurilor sportive din România;
 2. creșterea gradului de participare la activități sportive desfășurate în cadrul structurilor sportive din România pentru persoanele din mediul rural, cu oportunități reduse din punct de vedere socioeconomic și cu dizabilități;
 3. creșterea numărului de participanți din rândul populației școlare din România la competițiile sportive destinate sistemului școlar;
 4. creșterea numărului de evenimente și acțiuni cu caracter sportiv de nivel județean;
 5. stimularea activităților de voluntariat ca instrument de susținere și promovare a structurilor sportive de la nivel local;
 6. creșterea gradului de conștientizare a populației cu privire la beneficiile și oportunitățile de practicare a sportului în cadrul structurilor sportive;
 7. întărirea capacității structurilor sportive de a selecționa sportivi din rândul tuturor categoriilor de vârstă începând cu 6 ani;
 8. diversificarea surselor de finanțare a structurilor sportive din România.

Art. 5. –

Beneficiarii Programului sunt cetățeni din toate categoriile sociale începând cu vârsta de 6 ani, în egală măsură femei și bărbați/fete și băieți, din mediul urban și rural, persoane cu oportunități reduse și cu dizabilități.

Art. 6. –

Programul “România în mișcare” este format din trei subprograme, după cum urmează: “Finanțarea nerambursabilă a structurilor sportive”, concurs de proiecte sportive la nivel județean, “Calendar competițional”, susținerea și dezvoltarea unui calendar competițional școlar adresat elevilor din clasele V-VIII la nivel județean, și “Sport pentru sănătate”, sistem competițional pe probe atipice, neclasice, pe categorii de vârstă, începând cu elevi din clasa I până la persoane cu vârsta de peste 50 de ani, cu finalizare la nivel național.

Art. 7. –

(1) Prin subprogramul “Finanțarea nerambursabilă a structurilor sportive”, denumit în continuare P 5.1, direcțiile județene pentru sport și tineret, respectiv Direcția pentru Sport și Tineret a Municipiului București vor putea oferi finanțări nerambursabile structurilor sportive de pe raza județului/municipiului București din care fac parte, prin organizarea de concursuri de proiecte sportive, la nivel local/județean, respectiv la nivelul municipiului București.

(2) Ghidul privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități sportive nonprofit de interes general în cadrul P 5.1 va fi aprobat ulterior prin ordin al ministrului tineretului și sportului.

Art. 8. –

(1) Subprogramul “Calendar competițional”, denumit în continuare P 5.2, constă în organizarea de competiții sportive, prin direcțiile județene pentru sport și tineret, respectiv Direcția pentru Sport și Tineret a Municipiului București, destinate elevilor din sistemul de învățământ preuniversitar, clasele I-VIII, nelegitimați în structuri sportive.

(2) Direcțiile județene pentru sport și tineret, respectiv Direcția pentru Sport și Tineret a Municipiului București vor elabora propriul regulament de competiții, dar vor ține cont de următoarele elemente:

 1. a)se va urmări atragerea a minimum 5.000 de elevi la nivelul unui județ, respectiv 15.000 de elevi la nivelul municipiului București, pe parcursul anului;
 2. b)cel puțin 60% din numărul total al elevilor participanți vor proveni din localități sub 10.000 de locuitori;
 3. c)se vor organiza competiții pentru minimum 3 ramuri sportive (dintre care 2 sporturi – jocuri sportive și un sport – sport individual, la alegerea fiecărei direcții județene pentru sport și tineret, respectiv a Direcției pentru Sport și Tineret a municipiului București, în funcție de tradiție, baza materială, potențialul uman și financiar și de numărul de structuri sportive legal constituite).

(3) Cerințele minimale privind organizarea de competiții sportive, prin direcțiile județene pentru sport și tineret, respectiv Direcția pentru Sport și Tineret a Municipiului București, destinate elevilor din sistemul de învățământ preuniversitar, clasele I-VIII, nelegitimați în structuri sportive, sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 9. –

(1) Subprogramul “Sport pentru sănătate”, denumit în continuare P 5.3, constă în organizarea de acțiuni cu caracter sportiv, prin direcțiile județene pentru sport și tineret, respectiv Direcția pentru Sport și Tineret a Municipiului București, în vederea creșterii interesului cetățenilor de pe raza județelor, respectiv a municipiului București pentru a participa în număr cât mai mare la evenimente cu caracter sportiv.

(2) Direcțiile județene pentru sport și tineret, respectiv Direcția pentru Sport și Tineret a municipiului București vor organiza și premia câștigătorii etapelor pe centru metodic și faza finală pe județ, respectiv pe municipiul București și vor desemna participanții pentru faza finală pe țară, iar premierea câștigătorilor la faza finală pe țară va fi realizată de Ministerul Tineretului și Sportului.

(3) Cerințele minimale referitoare la activitățile competiționale sunt prevăzute în anexă.

Art. 10. –

(1) Ministerul Tineretului și Sportului va fi responsabil cu promovarea și crearea unei identități vizuale a Programului.

(2) Toți beneficiarii ale căror acțiuni și proiecte vor fi finanțate prin intermediul Programului vor avea obligația afișării însemnelor “România în mișcare” și, pentru anul 2018, “România 100” pe materialele de promovare ale acestora.

Art. 11. –

(1) Programul va fi coordonat de direcțiile de specialitate de la nivelul aparatului central și va fi implementat prin direcțiile județene pentru sport și tineret, respectiv Direcția pentru Sport și Tineret a Municipiului București la nivel județean, respectiv al municipiului București.

(2) Direcțiile județene pentru sport și tineret, respectiv Direcția pentru Sport și Tineret a Municipiului București vor fi responsabile cu selecția, monitorizarea, evaluarea rezultatelor proiectelor și acțiunilor finanțate prin Program, precum și cu raportarea finală către Ministerul Tineretului și Sportului a rezultatelor acestora.

(3) Graficul de implementare a Programului este prevăzut în anexă.

Art. 12. –

Pentru buna organizare și desfășurare a Programului vor fi cooptați parteneri după cum urmează:

 1. La nivelul administrației publice centrale, Ministerul Tineretului și Sportului va urmări încheierea unui protocol de colaborare cu Ministerul Educației Naționale cu privire la P 5.2 și P 5.3.
 2. Direcțiile județene pentru sport și tineret, respectiv Direcția pentru Sport și Tineret a Municipiului București vor putea încheia parteneriate cu persoane juridice de drept public sau privat, cu sau fără scop lucrativ, în vederea unei mai bune desfășurări a subprogramelor pe care le vor implementa. În situația în care vor exista obligații financiare din partea direcțiilor județene pentru sport și tineret, respectiv a Direcției pentru Sport și Tineret a Municipiului București, în vederea încheierii de parteneriate, acestea nu vor putea fi acoperite decât din veniturile proprii ale acestora.

Art. 13. –

(1) Finanțarea Programului “România în mișcare” se va realiza din cap. 67.10 “Cultură, recreere și religie” – bugetul activităților finanțate integral din venituri proprii ale Ministerului Tineretului și Sportului.

(2) Bugetul este stabilit de către ordonatorul principal de credite, iar pentru fiecare subprogram vor fi repartizate sume în mod egal la nivelul fiecărei direcții județene pentru sport și tineret, cu excepția Direcției pentru Sport și Tineret a Municipiului București care, pentru subprogramul P 5.1, va avea repartizat bugetul echivalent al două direcții județene pentru sport și tineret.

(3) După primul an de desfășurare a Programului se va putea ține cont de gradul de absorbție la nivelul fiecărei direcții, pentru a repartiza apoi sume în mod diferențiat.

(4) Bugetul va fi repartizat distinct de Ministerul Tineretului și Sportului fiecărei direcții județene pentru sport și tineret, respectiv Direcției pentru Sport și Tineret a Municipiului București pentru Programul “România în mișcare” și va fi utilizat exclusiv în acest scop.

Art. 14. –

Direcția generală politici, strategii și programe în domeniul sportului din cadrul Ministerului Tineretului și Sportului, direcțiile județene pentru sport și tineret, respectiv Direcția pentru Sport și Tineret a Municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 15. –

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

București, 8 iunie 2018.

Nr. 445.

ANEXĂ

Cerințe minimale pentru realizarea subprogramului P 5.2 “Calendar competițional”

Subprogramul se adresează elevilor din clasele V-VI și, respectiv, VII-VIII, elevi din sistemul de învățământ preuniversitar, nelegitimați în structuri sportive.

Se vor desfășura întreceri, pe etape, respectiv:

 etapa pe clasă;

 etapa pe localitate;

 etapa pe centru metodic;

 etapa finală, pe județ.

Etapele pe clasă și, respectiv, pe localitate se vor realiza la nivel local.

Etapa pe centru metodic și etapa finală, pe județ, se vor realiza prin direcțiile județene pentru sport și tineret, respectiv prin Direcția pentru Sport și Tineret a Municipiului București.

 1. Pentru faza pe centre metodice

Sunt prevăzute a se desfășura întreceri la două jocuri sportive, la alegerea organizatorilor, în funcție de tradiție, baza materială și interesul public, și întreceri la un sport individual, o singură probă, atât la fete, cât și la băieți.

 1. Jocuri sportive

Direcțiile județene pentru sport și tineret, respectiv Direcția pentru Sport și Tineret a Municipiului București vor elabora propriul regulament de competiții, dar vor ține cont de următoarele elemente:

 1. a)se va urmări atragerea a minimum 5.000 de elevi la nivelul unui județ, respectiv 15.000 de elevi la nivelul municipiului București, pe parcursul anului;
 2. b)cel puțin 60% din numărul total al elevilor participanți vor proveni din localități sub 10.000 de locuitori;
 3. c)se vor organiza competiții pentru două ramuri sportive (jocuri sportive), la alegerea fiecărei direcții județene pentru sport și tineret, respectiv a Direcției pentru Sport și Tineret a Municipiului București, în funcție de tradiție, baza materială, potențialul uman și financiar și de numărul de structuri sportive legal constituite.

Jocurile sportive se vor desfășura conform regulamentelor de desfășurare a competițiilor oficiale elaborate de federațiile sportive naționale de specialitate, cu următoarele amendamente:

 reprizele vor avea durata de 15 minute, cu pauză de 5 minute;

 meciurile se vor desfășura în sistem turneu, cel puțin două serii la fiecare categorie de vârstă, eliminatoriu;

 primele două echipe dintr-o serie vor juca încrucișat cu primele două din cealaltă serie, respectiv locul I din seria I cu locul II din seria II și locul II din seria I cu locul I din seria II. Câștigătoarele vor juca între ele pentru desemnarea echipei care va participa la faza finală (pe județ). Perdantele vor juca între ele pentru desemnarea locului III;

 primele trei echipe, la fiecare categorie de vârstă, vor fi premiate cu cupe, medalii și diplome.

 1. Sporturi individuale

Întrecerile la sporturile individuale se vor desfășura conform regulamentelor de desfășurare a competițiilor oficiale elaborate de federațiile sportive naționale de specialitate, cu următoarele amendamente:

 se va stabili o singură probă de concurs, cu excepția sporturilor care prevăd și probe de dublu mixt (fete și băieți);

 se vor stabili clasamente în urma cărora câștigătorii vor participa la faza finală (pe județ);

 primii trei clasați, la fiecare categorie de vârstă, vor fi premiați cu cupe, medalii și diplome.

 1. Pentru faza finală (pe județ)
 2. Jocuri sportive

Jocurile sportive se vor desfășura conform regulamentelor de desfășurare a competițiilor oficiale elaborate de federațiile sportive naționale de specialitate, cu următoarele amendamente:

 reprizele vor avea durata de 20 de minute, cu pauză de 5 minute;

 meciurile se vor desfășura în sistem turneu, o singură grupă la fiecare categorie de vârstă, eliminatoriu;

 primele trei echipe, la fiecare categorie de vârstă, vor fi premiate cu cupe, medalii și diplome, iar câștigătoarea va primi titlul de campioană a județului.

 1. Sporturi individuale

Întrecerile la sporturile individuale se vor desfășura conform regulamentelor de desfășurare a competițiilor oficiale elaborate de federațiile sportive naționale de specialitate, cu următoarele amendamente:

 se va stabili o singură probă de concurs, cu excepția sporturilor care prevăd și probe de dublu mixt (fete și băieți);

 se vor stabili clasamente în urma cărora primii trei clasați, la fiecare categorie de vârstă, vor fi premiați cu cupe, medalii și diplome, iar câștigătorii vor fi declarați campioni ai județului.

Atât la jocurile sportive, cât și la sporturile individuale, festivitatea de premiere va fi făcută de prefectul județului, președintele consiliului județean, de primarul municipiului reședință de județ și cu prezența obligatorie a inspectorului general școlar, a inspectorului de specialitate și a directorului executiv al direcției județene pentru sport și tineret/Direcției pentru Sport și Tineret a Municipiului București, precum și a altor personalități ale județului.

Cerințe minimale pentru realizarea subprogramului P 5.3 “Sport pentru sănătate”

Subprogramul constă în organizarea de acțiuni cu caracter sportiv, prin direcțiile județene pentru sport și tineret, respectiv Direcția pentru Sport și Tineret a Municipiului București, în vederea creșterii interesului cetățenilor de pe raza județelor, respectiv a municipiului București pentru a participa în număr cât mai mare la evenimente cu caracter sportiv, și se adresează unor ample categorii de populație, începând cu elevi din clasele I-IV, V-VIII, IX-XII, până la persoane cu vârsta de 19-25 de ani, 26-35 de ani, 36-50 de ani și peste 50 de ani.

Sunt prevăzute întreceri la diferite probe atipice, sub forma unui circuit de exerciții fizice și probe de control. Pentru clasele I-IV și V-VIII, circuitul exercițiilor fizice constă în susținerea probelor clasice de selecție. Clasele IX-XII și categoriile de vârstă 19-25 de ani, 26-35 de ani, 36-50 de ani și peste 50 de ani vor susține un circuit care constă în susținerea unor probe de control specifice jocurilor sportive.

Se vor desfășura întreceri, pe etape, respectiv:

 etapa pe clasă;

 etapa pe localitate;

 etapa pe centru metodic;

 etapa pe județ;

 etapa națională, finală, pe țară.

Etapele pe clasă și, respectiv, pe localitate se vor realiza la nivel local.

Etapa pe centru metodic, etapa pe județ și etapa națională, finală, pe țară se vor realiza prin direcțiile județene pentru sport și tineret, prin Direcția pentru Sport și Tineret a Municipiului București și, respectiv, prin Ministerul Tineretului și Sportului.

Pentru etapele: centru metodic, județ și națională, finală, pe țară

Pentru clasele I-IV și V-VIII, circuitul exercițiilor fizice constă în susținerea probelor clasice de selecție, respectiv 50 mp; lungime fără elan, aruncarea mingii de oină și alergare de rezistență pe 300-600 mp. Opțional se pot adăuga probele de abdomen și tracțiuni/menținut în atârnat.

Clasele IX-XII și categoriile de vârstă 19-25 de ani, 26-35 de ani, 36-50 de ani și peste 50 de ani vor susține un circuit care constă în susținerea unor probe de control specifice jocurilor sportive, fetele un circuit și băieții un circuit ușor diferit.

CIRCUIT

 1. Feminin

1.1. De la prima linie de start se măsoară înălțimea din stând lipit la un perete cu brațul sus; se execută o săritură cu două picioare și se măsoară înălțimea la care se ajunge cu brațul sus; se măsoară diferența – detenta – viteză/forță.

1.2. De la a doua linie de start, stând pe două picioare, se execută o săritură în lungime cu aterizare pe două picioare și se măsoară distanța (la călcâie) – lungime de pe loc – forță.

1.3. De la a treia linie de start se aruncă mingea de handbal cu elan de trei pași și se măsoară distanța – aruncarea mingii de handbal – viteză/forță braț.

1.4. De la a patra linie de start (linia de mijloc a terenului de baschet) se aleargă până la linia de aruncări libere și se execută trei aruncări la coș, apoi se aleargă până la centrul terenului, se depășește cu un picior linia de centru, apoi se aleargă din nou până la linia de aruncări libere și se execută două aruncări la coș, apoi se aleargă până la centrul terenului, se depășește cu un picior linia de centru, apoi se aleargă din nou până la linia de aruncări libere și se execută o aruncare la coș. Se repetă circuitul. Se cronometrează timpul de execuție din momentul în care se pleacă de la centrul terenului până la momentul în care se execută ultima aruncare la coș și se contabilizează și numărul de aruncări reușite – aruncări libere baschet – rezistență, coordonare/îndemânare.

1.5. De la a cincea linie de start, la semnal, se execută alergare pe 30 m cu start din picioare – viteză.

 1. Masculin

2.1. De la prima linie de start se măsoară înălțimea din stând lipit la un perete cu brațul sus; se execută o săritură cu două picioare și se măsoară înălțimea la care se ajunge cu brațul sus; se măsoară diferența – detenta – viteză/forță.

2.2. De la a doua linie de start, stând pe două picioare, se execută trei sărituri consecutive, în lungime, pe două picioare (broaște) și se măsoară distanța totală – triplusalt pe două picioare – forță.

2.3. De la a treia linie de start se aruncă mingea de handbal cu elan de trei pași și se măsoară distanța – aruncarea mingii de handbal – viteză/forță braț.

2.4. De la a patra linie de start (linia de mijloc a terenului de baschet) se aleargă până la linia de aruncări libere și se execută trei aruncări la coș, apoi se aleargă până la centrul terenului, se depășește cu un picior linia de centru, apoi se aleargă din nou până la linia de aruncări libere și se execută două aruncări la coș, apoi se aleargă până la centrul terenului, se depășește cu un picior linia de centru, apoi se aleargă din nou până la linia de aruncări libere și se execută o aruncare la coș. Se repetă circuitul. Se cronometrează timpul de execuție din momentul în care se pleacă de la centrul terenului până la momentul în care se execută ultima aruncare la coș și se contabilizează și numărul de aruncări reușite – aruncări libere baschet – rezistență, coordonare/îndemânare.

2.5. De la a cincea linie de start, la semnal, se execută alergare pe 30 m cu start din picioare – viteză.

Direcțiile județene pentru sport și tineret, respectiv Direcția pentru Sport și Tineret a Municipiului București vor organiza și premia câștigătorii etapelor pe centru metodic și faza pe județ, respectiv pe municipiul București, vor stabili campionii județeni care vor participa la faza națională, finală, pe țară. Premierea câștigătorilor la faza națională, finală, pe țară va fi realizată de Ministerul Tineretului și Sportului.

Criterii de apreciere pentru clasele I-IV

 1. Fete
Proba vârsta Alergare 50 m – alergare cu start din picioare Proba vârsta Lungime fără elan
30 40 50 60 70 80 90 100 30 40 50 60 70 80 90 100
7 10″8 10″4 10″0 9″5 9″0 8″5 8″1 7″7 7 105 117 130 140 150 160 170 180
8 10″5 10″1 9″7 9″2 9″7 8″3 7″8 7″4 8 115 125 140 150 160 170 180 190
9 10″2 9″8 9″4 8″9 8″4 8″0 7″5 7″1 9 125 137 149 162 174 186 198 210
10 9″9 9″5 9″0 8″6 8″1 7″6 7″2 6″7 10 134 145 158 170 182 194 206 218
Proba vârsta Rezistență 9-11 ani – 600 m, 12-15 ani – 800 m Proba vârsta Aruncarea mingii de oină
30 40 50 60 70 80 90 100 30 40 50 60 70 80 90 100
7 3’50 3’35 3’15 3’07 2’52 2’40 2’15 2’08 7 3.5 7.5 11.5 14.5 17.5 20.5 23.5 26.5
8 3’35 3’20 2’52 2’52 2’40 2’25 1’55 1’52 7 5.0 9.0 13.0 16.0 19.0 22.0 25.0 28.5
9 3’20 3’07 2’52 2’38 2’25 2’08 1’40 1’38 9 7.9 11.4 14.9 18.4 21.9 25.4 28.9 31.0
10 3’13 2’58 2’45 2’28 2’15 2’00 1’50 1’42 10 10.9 14.5 18.0 21.5 25.0 28.5 31.0 33.0
Proba vârsta Menținut în atârnat Proba vârsta Abdomen
30 40 50 60 70 80 90 100 30 40 50 60 70 80 90 100
7 0’09 0’25 0’42 0’50 0’58 1’00 1’25 1’40 7 11 14 18 22 24 26 27 28
8 0’10 0’26 0’43 0’55 1’05 1’10 1’35 1’50 8 12 15 19 23 25 27 28 29
9 0’11 0’27 0’44 0’59 1’15’ 1’23 1’48 2’04’ 9 13 16 20 24 27 30 31 32
10 0’12’ 0’28 0’45 1’01 1’17 1’34 1’50 2’06 10 14 17 20 24 27 30 31 32
 1. Băieți
Proba vârsta Alergare 50 m – alergare cu start din picioare Proba vârsta Lungime fără elan
30 40 50 60 70 80 90 100 30 40 50 60 70 80 90 100
7 10″5 10″0 9″5 9″0 8″5 8″0 7″5 7″0 7 118 128 138 148 158 168 178 188
8 10″3 9″8 9″3 8″8 8″3 7″8 7″3 6″8 8 122 132 142 152 162 172 182 192
9 10″0 9″5 9″0 8″5 8″0 7″5 6″9 6″5 9 128 140 152 163 175 187 199 211
10 9″7 9″2 8″7 8″3 7″8 7″3 6″8 6″4 10 136 148 162 174 186 199 212 224
Proba vârsta Rezistență 9-11 ani – 600 m, 12-15 ani – 1.000 m Proba vârsta Aruncarea mingii de oină
30 40 50 60 70 80 90 100 30 40 50 60 70 80 90 100
7 3’32 3’27 3’22 3’17 3’12 3’07 3’02 2’56 7 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0 16.0 19.0 22.0
8 3’22 3’17 3’12 3’07 3’02 2’56 2’50 2’40 8 12.0 13.0 14.0 15.0 16.0 17.0 20.0 23.0
9 3’12 2’56 2’41 2’26 2’11 1’56’ 1’45 1’34’ 9 15.9 19.5 23.1 26.7 30.4 34.0 37.6 41.3
10 3’12 2’51 2’36 2’22 2’08 1’54 1’42 1’32 10 19.3 23.2 27.1 30.9 34.8 38.7 42.5 46.4
Proba vârsta Menținut în atârnat 9-11 ani, tracțiuni 12-15 ani Proba vârsta Abdomen
30 40 50 60 70 80 90 100 30 40 50 60 70 80 90 100
7 0’10 0’15 0’20 0’25 0’30 0’35 0’42 0’50 7 12 13 14 15 16 18 20 22
8 0’15 0’20 0’25 0’30 0’35 0’40 0’47 1’00 8 13 14 15 16 17 19 21 24
9 0’17 0’36 0’55 1’14 1’34’ 1’53 2’12 2’31 9 14 17 20 23 26 29 31 32
10 0’17’ 0’37 0’57 1’18 1’38 1’59 2’19 2’39 10 14 17 20 23 27 30 31 32

Criterii de apreciere pentru clasele V-VIII

 1. Fete
Proba Vârsta Alergare 50 m – alergare cu start din picioare Proba vârsta Lungime fără elan
30 40 50 60 70 80 90 100 30 40 50 60 70 80 90 100
11 9″6 9″1 8″7 8″2 7″8 7″4 6″9 6″5 11 142 154 166 179 191 204 216 228
12 9″4 9″1 8″5 7″9 7″5 6″6 6″5 6″4 12 146 158 170 185 195 207 219 232
13 9″2 9″0 8″4 7″8 7″4 6″5 6″4 6″3 13 150 165 175 190 200 215 225 238
14 9″0 8″9 8″3 7″7 7″3 6″4 6″3 6″2 14 154 170 180 195 205 220 230 245
15 8″9 8″8 8″2 7″6 7″2 6″3 6″2 6″1 15 158 175 185 200 210 225 235 250
Proba vârsta Rezistență 9-11 ani – 600 m, 12-15 ani – 800 m Proba vârsta Aruncarea mingii de oină
30 40 50 60 70 80 90 100 30 40 50 60 70 80 90 100
11 3’07 2’52 2’37 2’22 2’07 1’52 1’42’ 1’38 11 12.4 16.2 19.9 25.7 27.4 31.1 34.9 38.0
12 3’20 3’10 2’55 2’40 2’30 2’20 2’15 2’10 12 13.5 18.5 23.5 28.0 32.8 37.6 42.4 45.0
13 3’15 3’05 2’50 2’37 2’27 2’17 2’13 2’09 13 14.4 20.5 27.0 30.5 36.0 42.0 46.5 50.0
14 3’10 3’00 2’45 2’34 2’24 2’13 2’11 2’08 14 15.5 22.0 29.5 33.0 39.5 46.5 48 53.0
15 3’05 2’55 2’40 2’30 2’20 2’15 2’10 2’07 15 16.5 23.5 31.0 36.0 42.0 48.0 51.1 55.0
Proba vârsta Menținut în atârnat Proba vârsta Abdomen
30 40 50 60 70 80 90 100 30 40 50 60 70 80 90 100
11 0’12 0’30 0’47 1’04 1’22 1’39’ 1’56 2’14 11 14 171 20 24 27 30 31 32
12 0’13 0’3 0’49 1’06 1’25 1’43 2’00 2’17 12 14 17 20 24 27 30 31 32
13 0’14 0’32 0’49 1’06 1’25’ 1’43 2’00 2’17 13 15 18 21 25 28 31 32 33
14 0’15 0’34’ 0’51 1’08 1’27 1’48 2’03 2’20 14 15 18 21 25 28 31 32 33
15 0’16’ 0’36 0’53 1’10 1’30 1’50 2’06 2’25 15 15 18 21 25 28 31 32 34
 1. Băieți
Proba vârsta Alergare 50 m – alergare cu start din picioare Proba vârsta Lungime fără elan
30 40 50 60 70 80 90 100 30 40 50 60 70 80 90 100
11 9″4 9″0 8″5 8″1 7″6 7’1 6″7 6’3 11 144 156 168 180 192 204 216 228
12 9″2 8″7 8″3 7″8 7″4 6″9 6″5 6″0 12 152 164 176 188 200 212 224 236
13 9″1 8″6 8″3 7″8 7″2 6″8 6″3 5″8 13 152 165 178 171 204 217 229 242
14 9″1 8″6 8″3 7″7 7″2 6″7 6″1 5″7 14 152 165 178 194 209 225 240 255
15 9″0 8″5 8″2 7’6 7″1 6″6 6″0 5″6 15 155 170 180 197 212 230 250 270
Proba vârsta Rezistență 9-11 ani – 600 m, 12-15 ani – 1.000 m Proba vârsta Aruncarea mingii de oină
30 40 50 60 70 80 90 100 30 40 50 60 70 80 90 100
11 3’04 2’49 2’34’ 2’20 2’06 1’52 1’40 1’30 11 21.6 25.6 29.7 33.7 37.8 41.8 45.9 49.9
12 4’19 4’04 3’49 3’33 3’19 3’00 2’45 2’30 12 24.5 28.9 33.3 37.6 42.1 46.4 50.8 55.2
13 4’15 4’00 3’45 3’30 3’15 2’58 2’38 2’28 13 24.6 29.5 34.3 39.2 44.0 48.9 55.7 58.6
14 4’10 3’55 3’40 3’25 3’10 2’55 2’35’ 2’27 14 27.9 33.1 38.2 43.4 48.5 53.7 58.8 64.0
15 4’05 3’50 3’35’ 3’20 3’05 2’50 2’30 2’25 15 29.0 35.0 40.0 45.0 50.0 55.0 60.0 67.0
Proba vârsta Menținut în atârnat 9-11 ani, tracțiuni 12-15 ani Proba vârsta Abdomen
30 40 50 60 70 80 90 100 30 40 50 60 70 80 90 100
11 0’19 0’41 1’02 1’23 1’45 2’06 2’27’ 2’48 11 14 17 21 24 27 30 31 32
12 1 3 5 7 10 12 14 16 12 15 18 21 24 27 30 31 32
13 1 4 7 9 11 14 17 18 13 15 18 21 24 27 30 31 32
14 1 4 7 10 13 16 18 21 14 16 19 22 24 27 30 31 32
15 2 5 8 11 14 17 19 22 15 17 20 23 25 28 31 32 33

CIRCUIT

Punctaj feminin

Puncte proba Detentă cm Lungime m Aruncare m Circuit 30 m sec
sec coș
1 2 3 4 5
20 67 2,75 50 44,0 12 4,4
19 66 2,70 48 44,1 12 4,4
18 65 2,65 46 44,2 11 4,5
17 64 2,60 44 44,3 11 4,5
16 63 2,55 42 44,4 10 4,6
15 62 2,50 40 44,5 10 4,6
14 61 2,45 38 44,6 9 4,7
13 60 2,40 36 44,7 9 4,7
12 58-59 2,35 35 44,8 8 4,8
11 56-57 2,30 34 44,9 8 4,8
10 54-55 2,25 33 45,0 7 4,9
9 52-53 2,20 32 45,1 7 5,0
8 50-51 2,15 31 45,2 6 5,1
7 48-49 2,10 30 45,3 6 5,2
6 45-47 2,00 29 45,4 5 5,3
5 42-44 1,95 28 45,5 4 5,4
4 39-41 1,85 27 45,6 3 5,5
3 36-38 1,75 26 45,7 3 5,6
2 33-35 1,65 25 45,8 2 5,7
1 30-32 1,55 24 45,9 1 5,8

Punctaj masculin

Puncte proba Detentă cm Triplu m Aruncare m Circuit 30 m sec
sec coș
1 2 3 4 5
20 84 8,00 75 37,0 12 3,9
19 83 7,80 73 37,5 12 3,9
18 82 7,60 71 38,0 11 4,0
17 81 7,40 69 38,5 11 4,0
16 80 7,20 67 39,0 10 4,1
15 79 7,00 65 39,5 10 4,1
14 78 6,90 63 40,0 9 4,2
13 77 6,80 61 41,0 9 4,2
12 75-76 6,70 60 42,0 8 4,3
11 73-74 6,60 59 43,0 8 4,3
10 71-72 6,50 58 44,0 7 4,4
9 69-70 6,30 57 44,1 7 4,5
8 67-68 6,10 55 44,2 6 4,6
7 65-66 5,90 53 44,3 6 4,7
6 63-64 5,70 52 44,4 5 4,8
5 60-62 5,50 51 44,5 4 4,9
4 57-59 5,30 50 44,6 3 5,0
3 54-56 5,10 49 44,7 3 5,1
2 51-53 5,05 48 44,8 2 5,2
1 49-50 5,00 47 44,9 1 5,3

DIAGRAMA ACTIVITĂȚILOR/ACȚIUNILOR
în cadrul Programului “România în mișcare”

Activitatea/Acțiunea Mai 2018 Iunie 2018 Iulie 2018 August 2018
21-27 28-3.06 4-10 11-17 18-24 25-1.07 2-8 9-15 16-22 23-29 30-5.08 6-12 13-19 20-26
Ordin “România în mișcare” și metodologie X
Promovare ordine comune X X X
Difuzare ordin și metodologie X
Date subordonate și eventual corecții X X X
Promovare parteneriate la nivel local X X X
Desfășurare activități P 5.1 X X
Desfășurare activități P 5.2 Septembrie 2018
Desfășurare activități P 5.3 Septembrie 2018

 

Comunicat de presă

În data de 28.06.2018 Direcția Județeană pentru Sport și tineret Vâlcea, a organizat la Centrul de Tineret, primul workshop   având ca temă dezvoltarea personală, socială și profesională. Alături de Asociația Zâmbete Colorate, care este partenerul D.J.S.T. Vâlcea în acest proiect, tinerii au fost consiliați în ceea ce privește simularea unui innterviu, elaborarea unei scrisori de intenție, activitățile extracurriculare, schimburile și mobilitățile internaționale.

Toată activitatea desfășurată, a avut loc în cadrul proiectului ”Evoluțion Team”, unde un număr de 15 tineri cu vârste cuprinse între 14 și 35 de ani, au avut parte de o instruire de calitate. Numărul total de beneficiari se ridică la 45, aceștia fiind împarțiți în trei grupe de câte 15 persoane.

Înscrierile s-au făcut pe pagina de facebook a asociației mai sus amintite  sau pe https://www.facebook.com/djstvalcea/.

Următoarele ateliere vor avea loc în data de 12.07.2018 și 19.07.2018.