LEGEA Nr. 350 din 2 decembrie 2005

LEGE   Nr. 350 din  2 decembrie 2005

privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general

 

    Text în vigoare începând cu data de 26 iunie 2008

    Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT în baza actelor normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 26 iunie 2008.

 

    Act de bază

#B: Legea nr. 350/2005

 

    Acte modificatoare

#M1: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2008

 

    Modificările şi completările efectuate prin actul modificator sunt scrise cu font italic. În faţa fiecărei modificări sau completări este indicat actul normativ care a efectuat modificarea sau completarea respectivă, în forma #M1.

 

#B

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

CAP. 1

Dispoziţii generale

 

SECŢIUNEA 1

Scop

 

ART. 1

Prezenta lege are ca scop stabilirea principiilor, cadrului general şi a procedurii pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă din fonduri publice, precum şi căile de atac al actului sau deciziei autorităţilor finanţatoare care aplică procedura de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Definiţii

 

ART. 2

În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarea semnificaţie:

 1. a) activitate generatoare de profit – activitate care produce un profit în mod direct pentru o persoană fizică sau juridică;

#M1

 1. b) autoritate finanţatoare – orice autoritate publică, astfel cum este definită aceasta în Constituţia României, republicată, inclusiv autoritatea judecătorească, precum şi orice instituţie publică de interes general, regional sau local;

#B

 1. c) beneficiar – solicitantul căruia i se atribuie contractul de finanţare nerambursabilă în urma aplicării procedurii selecţiei publice de proiecte;
 2. d) cheltuieli eligibile – cheltuieli care pot fi luate în considerare pentru finanţarea nerambursabilă;
 3. e) contract de finanţare nerambursabilă – contract încheiat, în condiţiile legii, între o autoritate publică, denumită în continuare autoritate finanţatoare, şi un beneficiar;
 4. f) finanţare nerambursabilă – alocaţie financiară directă din fonduri publice, în vederea desfăşurării de către persoane fizice sau persoane juridice fără scop patrimonial a unor activităţi nonprofit care să contribuie la realizarea unor acţiuni sau programe de interes public general, regional sau local;
 5. g) fonduri publice – sume alocate din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor sociale de sănătate, bugetele fondurilor speciale, bugetul Trezoreriei Statului, bugetele locale, bugetele instituţiilor publice finanţate din venituri extrabugetare, ajutoare financiare externe acordate României sau instituţiilor publice şi credite externe contractate ori garantate de către stat sau de autorităţi ale administraţiei publice locale, precum şi împrumuturi interne contractate de autorităţi ale administraţiei publice locale;
 6. h) solicitant – orice persoană fizică sau juridică fără scop patrimonial care depune o propunere de proiect.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Domeniu de aplicare

 

ART. 3

(1) Pentru a putea participa la procedura privind atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă, solicitanţii trebuie să fie persoane fizice sau persoane juridice fără scop patrimonial – asociaţii ori fundaţii constituite conform legii – sau culte religioase recunoscute conform legii.

#M1

    (1^1) Pentru contractele finanţate din Programul general “Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii” pentru perioada 2007 – 2013, solicitanţii trebuie să fie persoane juridice de drept public sau privat.

#B

(2) Prevederile prezentei legi se aplică pentru atribuirea oricărui contract de finanţare nerambursabilă din fondurile publice, cu excepţia celor finanţate din fonduri externe nerambursabile.

#M1

    (2^1) Excepţia prevăzută la alin. (2) nu se aplică în cazul fondurilor alocate României prin Programul general “Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii” pentru perioada 2007 – 2013.

#B

(3) Regimul juridic instituit prin prezenta lege pentru finanţările nerambursabile nu este aplicabil fondurilor speciale de intervenţie în caz de calamitate şi de sprijinire a persoanelor fizice sinistrate şi nu aduce atingere procedurilor stabilite prin legi speciale.

(4) Finanţările nerambursabile nu se acordă pentru activităţi generatoare de profit şi nici pentru activităţi din domeniile reglementate de Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările ulterioare.

(5) Potrivit dispoziţiilor prezentei legi, nu se acordă finanţări nerambursabile pentru activităţi ce presupun dezvoltarea infrastructurii solicitantului, cu excepţia cazului în care aceasta reprezintă o componentă indispensabilă proiectului.

 

SECŢIUNEA a 4-a

Principii de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă

 

ART. 4

Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă sunt:

 1. a) libera concurenţă, respectiv asigurarea condiţiilor pentru ca persoana fizică sau juridică ce desfăşoară activităţi nonprofit să aibă dreptul de a deveni, în condiţiile legii, beneficiar;
 2. b) eficacitatea utilizării fondurilor publice, respectiv folosirea sistemului concurenţial şi a criteriilor care să facă posibilă evaluarea propunerilor şi a specificaţiilor tehnice şi financiare pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă;
 3. c) transparenţa, respectiv punerea la dispoziţie tuturor celor interesaţi a informaţiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă;
 4. d) tratamentul egal, respectiv aplicarea în mod nediscriminatoriu a criteriilor de selecţie şi a criteriilor pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă, astfel încât orice persoană fizică sau juridică ce desfăşoară activităţi nonprofit să aibă şanse egale de a i se atribui contractul respectiv;
 5. e) excluderea cumulului, în sensul că aceeaşi activitate urmărind realizarea unui interes general, regional sau local nu poate beneficia de atribuirea mai multor contracte de finanţare nerambursabilă de la aceeaşi autoritate finanţatoare;
 6. f) neretroactivitatea, respectiv excluderea posibilităţii destinării fondurilor nerambursabile unei activităţi a cărei executare a fost deja începută sau finalizată la data încheierii contractului de finanţare;

#M1

 1. g) cofinanţarea, în sensul că finanţările nerambursabile trebuie însoţite de o contribuţie din partea beneficiarului de minimum 10% din valoarea totală a finanţării; pentru fondurile alocate României prin Programul general “Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii” pentru perioada 2007 – 2013, contribuţia din partea beneficiarului trebuie să fie de minimum 5% din valoarea totală a finanţării.

 

#B

CAP. 2

Proceduri de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă

 

SECŢIUNEA 1

Dispoziţii şi reguli generale

 

ART. 5

Atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă se face exclusiv pe baza selecţiei publice de proiecte, procedură care permite atribuirea unui contract de finanţare nerambursabilă din fonduri publice, prin selectarea acestuia de către o comisie, cu respectarea principiilor prevăzute la art. 4.

ART. 6

Procedura de selecţie de proiecte cuprinde următoarele etape:

 1. a) publicarea programului anual pentru acordarea finanţărilor nerambursabile;
 2. b) publicarea anunţului de participare;
 3. c) înscrierea candidaţilor;
 4. d) transmiterea documentaţiei;
 5. e) prezentarea propunerilor de proiecte;
 6. f) verificarea eligibilităţii, înregistrării şi a îndeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnică şi financiară;
 7. g) evaluarea propunerilor de proiecte;
 8. h) comunicarea rezultatelor;
 9. i) încheierea contractului sau contractelor de finanţare nerambursabilă;
 10. j) publicarea anunţului de atribuire a contractului sau contractelor de finanţare nerambursabilă.

ART. 7

Proiectele vor cuprinde informaţii despre scopul, obiectivele specifice, activităţile, costurile asociate şi rezultatele urmărite, evaluabile pe baza unor indicatori precişi, a căror alegere este justificată.

ART. 8

Evaluarea în sistem competitiv a proiectelor se va face în conformitate cu criteriile generale de evaluare prevăzute în prezenta lege, precum şi cu criteriile specifice de evaluare care vor fi elaborate de fiecare autoritate finanţatoare.

ART. 9

Orice persoană fizică sau persoană juridică fără scop patrimonial care desfăşoară activităţi nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de interes public general, regional sau local are dreptul de a participa, în condiţiile prezentei legi, la procedura pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă.

ART. 10

Atribuirea de contracte de finanţare nerambursabilă se va face în limita fondurilor publice alocate programelor aprobate anual în bugetele autorităţilor finanţatoare.

ART. 11

Procedurile de planificare şi executare a plafoanelor fondurilor destinate finanţării nerambursabile, procedurile de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă, contractele de finanţare nerambursabilă încheiate de autoritatea finanţatoare cu beneficiarii, precum şi rapoartele de execuţie bugetară privind finanţările nerambursabile constituie informaţii de interes public, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.

ART. 12

(1) Pentru aceeaşi activitate nonprofit un beneficiar nu poate contracta decât o singură finanţare nerambursabilă de la aceeaşi autoritate finanţatoare în decursul unui an fiscal.

(2) În cazul în care un beneficiar contractează, în cursul aceluiaşi an calendaristic, mai mult de o finanţare nerambursabilă de la aceeaşi autoritate finanţatoare, nivelul finanţării nu poate depăşi o treime din totalul fondurilor publice alocate programelor aprobate anual în bugetul autorităţii finanţatoare respective.

(3) În vederea participării la o procedură de selecţie, solicitanţii sunt obligaţi să prezinte autorităţii finanţatoare o declaraţie pe propria răspundere care să dovedească încadrarea în prevederile alin. (1) şi (2).

ART. 13

Cheltuielile eligibile vor putea fi plătite în baza unui contract de finanţare nerambursabilă numai în măsura în care sunt justificate şi oportune şi au fost contractate în perioada executării contractului.

ART. 14

(1) Numărul de participanţi la procedura de selecţie de proiecte nu este limitat.

(2) Autoritatea finanţatoare trebuie să repete procedura de selecţie de proiecte în cazul în care există un singur participant.

(3) În cazul în care în urma repetării procedurii numai un participant a depus propunerea de proiect, autoritatea finanţatoare are dreptul de a atribui contractul de finanţare nerambursabilă acestuia, în condiţiile legii.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Transparenţă şi publicitate

 

ART. 15

(1) Autorităţile finanţatoare stabilesc un program anual propriu pentru acordarea de finanţări nerambursabile, în condiţiile prezentei legi, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, în cel mult 30 de zile de la aprobarea bugetului propriu al autorităţii finanţatoare.

(2) Programul anual poate cuprinde una sau mai multe sesiuni de selecţie a proiectelor.

(3) Publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, a programului anual pentru acordarea de finanţări nerambursabile nu creează autorităţii finanţatoare obligaţia de a efectua respectiva procedură de selecţie.

ART. 16

(1) Autoritatea finanţatoare are obligaţia de a face cunoscută în mod public intenţia de a atribui contracte de finanţare. Anunţul de participare se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, într-un cotidian central şi pe site-ul autorităţii finanţatoare de interes general sau regional, respectiv în cel puţin două cotidiene locale şi pe site-ul autorităţii finanţatoare locale.

(2) În scopul asigurării unei transparenţe maxime, autoritatea finanţatoare va face cunoscut anunţul de participare şi prin alte mijloace de informare locale, naţionale sau internaţionale, după caz. Anunţul de participare trebuie să menţioneze numărul şi data apariţiei Monitorului Oficial al României, Partea a VI-a, în conformitate cu prevederile alin. (1), şi nu va cuprinde decât informaţiile publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a.

ART. 17

Autoritatea finanţatoare de interes general sau regional are obligaţia de a transmite spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, un anunţ de atribuire a contractului de finanţare nerambursabilă, nu mai târziu de 30 de zile de la data încheierii contractului.

ART. 18

(1) La finalul exerciţiului bugetar, autoritatea finanţatoare are obligaţia întocmirii unui raport cu privire la contractele de finanţare nerambursabilă încheiate în cursul anului fiscal, care va cuprinde programele finanţate, beneficiarii şi rezultatele contractului.

(2) Raportul va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, precum şi pe site-ul propriu al autorităţii finanţatoare de interes general sau regional.

ART. 19

(1) Regia Autonomă “Monitorul Oficial” are obligaţia de a publica în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, anunţurile şi raportul prevăzute la art. 15 – 18, în termen de cel mult 12 zile de la data înregistrării acestora.

(2) În cazul în care, din motive de urgenţă, autoritatea finanţatoare accelerează aplicarea procedurii de selecţie publică de proiecte potrivit prevederilor art. 20 alin. (2), Regia Autonomă “Monitorul Oficial” are obligaţia de a publica anunţul de participare în termen de cel mult 5 zile de la data înregistrării acestuia.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte

 

ART. 20

(1) Autoritatea finanţatoare are obligaţia de a stabili şi de a include în anunţul de participare data limită pentru depunerea propunerilor. Aceasta nu trebuie să fie mai devreme de 30 de zile de la data publicării anunţului de participare.

(2) În cazul în care, din motive de urgenţă, respectarea termenului prevăzut la alin. (1) ar cauza prejudicii autorităţii finanţatoare, aceasta are dreptul de a accelera aplicarea procedurii de selecţie de proiecte prin reducerea numărului de zile, dar nu la mai puţin de 15 zile.

(3) În cazul prevăzut la alin. (2), autoritatea finanţatoare are obligaţia de a include în anunţul de participare motivele reducerii termenului prevăzut la alin. (1).

(4) Autoritatea finanţatoare are dreptul de a prelungi termenul de depunere a propunerilor de proiect, cu condiţia comunicării în scris a noii date limită de depunere a propunerilor de proiect, cu cel puţin 6 zile înainte de expirarea termenului iniţial, către toţi solicitanţii care au primit, în condiţiile prezentei legi, un exemplar al documentaţiei pentru elaborarea şi prezentarea proiectului.

 

SECŢIUNEA a 4-a

Eligibilitate, înregistrare, capacitate tehnică şi capacitate financiară

 

ART. 21

(1) Este exclus dintr-o procedură pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă, respectiv nu este eligibil solicitantul care se află în oricare dintre următoarele situaţii:

 1. a) nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată exigibile a impozitelor şi taxelor către stat, precum şi a contribuţiei pentru asigurările sociale de stat;
 2. b) furnizează informaţii false în documentele prezentate;
 3. c) a comis o gravă greşeală în materie profesională sau nu şi-a îndeplinit obligaţiile asumate printr-un alt contract de finanţare nerambursabilă, în măsura în care autoritatea finanţatoare poate aduce ca dovadă mijloace probante în acest sens;
 4. d) face obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori se află deja în stare de dizolvare sau de lichidare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 5. e) nu prezintă declaraţia menţionată la 12 alin. (3).

(2) Autoritatea finanţatoare are dreptul de a cere solicitanţilor prezentarea de documente care dovedesc eligibilitatea în sensul prevederilor alin. (1), precum şi documente edificatoare care să dovedească o formă de înregistrare ca persoană juridică sau de înregistrare/atestare ori apartenenţă din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile legale din România.

(3) În cazul solicitanţilor persoane fizice având cetăţenia străină sau persoane juridice străine fără scop patrimonial, autoritatea finanţatoare are obligaţia de a lua în considerare documentele considerate ca fiind suficiente pentru dovedirea eligibilităţii în ţara în care solicitantul este rezident.

(4) Dispoziţiile privind capacitatea tehnică şi economico-financiară, prevăzute la art. 32 şi 33 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 11 mai 2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 212/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.

 

SECŢIUNEA a 5-a

Documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea propunerii de proiect

 

ART. 22

(1) Autoritatea finanţatoare are obligaţia de a asigura întocmirea documentaţiei pentru elaborarea şi prezentarea propunerii de proiect, care trebuie să cuprindă cel puţin:

 1. a) informaţii generale privind autoritatea finanţatoare;
 2. b) cerinţele minime de calificare solicitate de autoritatea finanţatoare şi documentele care urmează să fie prezentate de solicitant pentru îndeplinirea cerinţelor respective;
 3. c) termenii de referinţă;
 4. d) instrucţiuni privind datele limită care trebuie respectate şi formalităţile care trebuie îndeplinite;
 5. e) instrucţiuni privind modul de elaborare şi de prezentare a propunerii tehnice şi financiare;
 6. f) informaţii privind criteriile aplicate pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă.

(2) Termenii de referinţă conţin caracteristici ale proiectului referitoare la scopul, obiectivele specifice, activităţile care urmează a fi desfăşurate, criteriile de evaluare a rezultatelor.

ART. 23

(1) Orice persoană fizică sau persoană juridică fără scop patrimonial care a obţinut, în condiţiile prezentei legi, un exemplar al documentaţiei pentru elaborarea şi prezentarea propunerii de proiect are dreptul de a solicita şi de a primi clarificări din partea autorităţii finanţatoare.

(2) Autoritatea finanţatoare are obligaţia de a transmite răspuns la orice solicitare de clarificări, dar numai la acele solicitări primite cu cel puţin 6 zile înainte de data limită pentru depunerea propunerilor de proiect.

(3) Autoritatea finanţatoare are obligaţia de a transmite răspunsul la solicitările de clarificări cu cel puţin 4 zile înainte de data limită pentru depunerea propunerilor de proiect.

(4) Autoritatea finanţatoare are dreptul de a completa din proprie iniţiativă, în vederea clarificării, documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei şi este obligată să comunice în scris tuturor solicitanţilor orice astfel de completare. Transmiterea comunicării trebuie să respecte intervalul de timp prevăzut la alin. (3).

 

SECŢIUNEA a 6-a

Elaborarea, prezentarea şi evaluarea propunerii de proiect

 

ART. 24

(1) Solicitantul are obligaţia de a elabora propunerea de proiect, în conformitate cu prevederile documentaţiei pentru elaborarea şi prezentarea proiectului.

(2) Propunerea tehnică se elaborează în concordanţă cu cerinţele cuprinse în termenii de referinţă, în aşa fel încât să asigure furnizarea tuturor informaţiilor necesare pentru evaluarea tehnică.

(3) Propunerea financiară se elaborează în aşa fel încât să asigure furnizarea tuturor informaţiilor necesare în vederea evaluării financiare.

ART. 25

(1) Propunerea de proiect are caracter ferm şi obligatoriu din punct de vedere al conţinutului şi trebuie să fie semnată, pe propria răspundere, de către solicitant sau de către o persoană împuternicită legal de acesta. Bugetul rămâne ferm pe toată durata de îndeplinire a contractului de finanţare nerambursabilă.

(2) Solicitantul are obligaţia de a exprima preţul în lei din propunerea financiară.

ART. 26

Depunerea, modificarea sau retragerea propunerii de proiect se face cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 42, 43, 45 şi art. 48 – 50 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 212/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

ART. 27

Autoritatea finanţatoare are obligaţia de a constitui, pentru atribuirea fiecărui contract de finanţare nerambursabilă, o comisie de evaluare, în condiţiile art. 51 alin. (1) şi (2), art. 53 şi 54 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 212/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

ART. 28

Evaluarea propunerilor de proiect se face cu aplicarea în mod corespunzător a prevederilor cap. VI secţiunea a 4-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 212/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

 

SECŢIUNEA a 7-a

Criterii pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă

 

ART. 29

(1) Criteriile de selecţie pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă trebuie să facă posibilă evaluarea, pe baze competitive şi concurenţiale, a capacităţii solicitanţilor de a finaliza activitatea propusă pentru finanţare.

(2) Criteriile de atribuire a contractului de finanţare nerambursabilă trebuie să facă posibilă evaluarea calităţii propunerilor şi a specificaţiilor tehnice şi financiare, urmând să fie publicate în anunţul de participare.

ART. 30

Autoritatea finanţatoare are obligaţia să precizeze în anunţul de participare şi în documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea propunerii de proiect criteriile pe baza cărora se atribuie contractul şi care, odată stabilite, nu pot fi schimbate pe toată durata de aplicare a procedurii de atribuire a contractului de finanţare nerambursabilă.

ART. 31

(1) Proiectul sau proiectele stabilite ca fiind câştigătoare sunt acelea care întrunesc punctajul cel mai mare, rezultat din aplicarea unui algoritm de calcul, fiind cele mai avantajoase din punct de vedere tehnico-financiar.

(2) Algoritmul de calcul prevăzut la alin. (1) se stabileşte prin luarea în considerare, alături de buget, a unor variate criterii de evaluare a propunerii, în funcţie de specificul fiecărui contract de finanţare nerambursabilă. Aceste criterii trebuie să fie definite clar de fiecare autoritate finanţatoare, prin elaborarea unor norme specifice care să aibă legătură concretă cu specificul contractului şi care, după ce au fost stabilite, să nu poată fi schimbate pe toată durata de aplicare a procedurii pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă.

(3) Autoritatea finanţatoare este obligată să precizeze în documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei criteriile de evaluare a propunerii de proiect prevăzute la alin. (2), în ordinea importanţei lor pentru evaluarea propunerii, precum şi algoritmul de calcul detaliat care va fi aplicat.

 

SECŢIUNEA a 8-a

Forme de comunicare

 

ART. 32

(1) Orice comunicare, solicitare, informare, notificare şi altele asemenea prevăzute în prezenta lege trebuie să se transmită sub formă de document scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat în momentul transmiterii şi al primirii.

(3) Orice document scris trebuie confirmat de primire, cu excepţia documentelor care confirmă primirea.

(4) Documentele scrise pot fi transmise prin una dintre următoarele forme:

 1. a) scrisoare prin poştă;
 2. b) telegramă;
 3. c) telex;
 4. d) telefax;
 5. e) electronică.

ART. 33

(1) Autoritatea finanţatoare sau, după caz, solicitantul care a transmis documentele prin una dintre formele prevăzute la art. 32 alin. (4) lit. b) – d) are obligaţia de a transmite documentele respective în cel mult 24 de ore şi sub formă de scrisoare prin poştă.

(2) În cazul în care documentele scrise se transmit în formă electronică, acestora le sunt aplicabile prevederile legale referitoare la semnătura electronică, astfel încât să îndeplinească condiţiile de probă şi de validitate ale unui act juridic.

ART. 34

Autoritatea finanţatoare are obligaţia de a nu face nici o discriminare între solicitanţi din punctul de vedere al formei în care aceştia transmit sau primesc documente, decizii sau alte comunicări.

 

SECŢIUNEA a 9-a

Anularea aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă

 

ART. 35

Autoritatea finanţatoare are dreptul de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă în condiţiile prevăzute la cap. VI secţiunea a 7-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 212/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

 

CAP. 3

Încheierea, îndeplinirea şi finalizarea contractului de finanţare nerambursabilă

 

ART. 36

(1) Încheierea şi îndeplinirea contractului de finanţare nerambursabilă se fac cu respectarea dispoziţiilor art. 71 şi 74 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 212/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) La încheierea contractului de finanţare nerambursabilă, beneficiarul este obligat să semneze o declaraţie de imparţialitate al cărei conţinut este prevăzut în anexă.

#M1

ART. 37

    (1) Autoritatea finanţatoare şi beneficiarul pot stabili în contractul de finanţare nerambursabilă ca plăţile către beneficiar să se facă în tranşe, în avans, în raport cu faza de execuţie a proiectului şi cu cheltuielile aferente, în funcţie de evaluarea posibilelor riscuri financiare, de durata şi evoluţia în timp a activităţii finanţate ori de costurile interne de organizare şi funcţionare ale beneficiarului.

#B

(2) Autoritatea finanţatoare nu va elibera beneficiarului ultima tranşă a finanţării nerambursabile mai înainte de validarea raportului final de activitate şi a raportului financiar, pe care beneficiarul este obligat să le depună la sediul autorităţii finanţatoare în termen de cel mult 30 de zile de la terminarea activităţii.

(3) Validarea se va face în termen de cel mult 30 de zile de la depunerea de către beneficiar a raportului final de activitate şi a raportului financiar.

(4) Autoritatea finanţatoare îşi rezervă dreptul de a face verificări atât în perioada derulării contractului de finanţare nerambursabilă, cât şi ulterior validării celor două rapoarte, în scopul completării dosarului finanţării nerambursabile, dar nu mai târziu de 3 luni de la expirarea termenului prevăzut la alin. (3).

(5) Dispoziţiile art. 75, 76, art. 77 alin. (1), art. 78 şi 79 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 212/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător şi contractelor de finanţare nerambursabilă din fonduri publice.

ART. 38

(1) Atunci când, pentru îndeplinirea obligaţiilor contractuale, beneficiarul achiziţionează, din fonduri publice nerambursabile, produse, lucrări sau servicii, procedura de achiziţie este cea prevăzută de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 212/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Contractele de finanţare nerambursabile vor prevedea, sub sancţiunea nulităţii, calitatea Curţii de Conturi de a exercita controlul financiar asupra derulării activităţii nonprofit finanţate din fondurile publice.

 

CAP. 4

Căi de atac

 

ART. 39

Actele sau deciziile care determină ori sunt rezultatul încălcării prevederilor prezentei legi pot fi atacate în temeiul dispoziţiilor art. 80 – 83, art. 85 – 91 şi ale art. 93 – 96 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 212/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

 

CAP. 5

Contravenţii şi sancţiuni

 

ART. 40

Dispoziţiile art. 98 – 101 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 212/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător şi în cazul contractelor de finanţare nerambursabilă din fonduri publice.

 

CAP. 6

Dispoziţii tranzitorii şi finale

 

ART. 41

Dispoziţiile prezentei legi se completează în mod corespunzător cu dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 212/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

ART. 42

Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

ANEXA 1

 

DECLARAŢIA DE IMPARŢIALITATE

 

Reprezintă conflict de interese orice situaţie care îl împiedică pe beneficiar în orice moment să acţioneze în conformitate cu obiectivele autorităţii finanţatoare, precum şi situaţia în care executarea obiectivă şi imparţială a funcţiilor oricărei persoane implicate în implementarea proiectului poate fi compromisă din motive familiale, politice, economice sau orice alte interese comune cu o altă persoană.

Subsemnatul, ca persoană fizică sau ca persoană cu drept de reprezentare a organizaţiei solicitante în ceea ce priveşte implementarea proiectului, mă oblig să iau toate măsurile preventive necesare pentru a evita orice conflict de interese, aşa cum este acesta definit mai sus, şi, de asemenea, mă oblig să informez autoritatea finanţatoare despre orice situaţie ce generează sau ar putea genera un asemenea conflict.

 

Numele şi prenumele:

 

Funcţia:

 

Semnătura şi ştampila:

 

—————